รายวิชาที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการตั้งคำถามในเนื้อหาสถิติ คณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันหรือสุขภาพ