เภสัชวิทยาคลินิกสำหรับการพัฒนายาใหม่ (หลักสูตรพิเศษ) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย 3รายวิชาย่อย มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1) เภสัชวิทยาคลินิก (Clinical Pharmacology)                                            

มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยา (mechanisms of drug action), เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics), เภสัชพลนศาสตร์ (pharmacodynamics) ปฏิกริยาระหว่างยา (drug interactions) ผลข้างเคียงของยา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการเฝ้าระวังและติดตามผลของยา การใช้ยาในกลุ่มประชากรพิเศษ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชวิทยาดังกล่าวในการดูแลรักษาผู้ป่วย และการวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยชั้นคลินิก

2) การพัฒนายาใหม่ (New Drug Development: Study designs and Biostatistics)

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ กระบวนการพัฒนายาใหม่ การออกแบบงานวิจัยทางคลินิกทั้งในระยะที่ 1-4 และชีวสถิติ รวมถึงการประยุกค์ใช้เทคนิคต่างๆในการดำเนินการวิจัยทางคลินิก

3) มาตรฐานสากล จริยธรรมการวิจัย และระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนายาใหม่ (International Standard and Regulation of New Drug Development)

มีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตราฐานสากล จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระเบียบการวิจัยทางคลินิกต่างๆ เช่น IRB, ICH-GCP, GMP, GLP เป็นต้น รวมถึงองค์การต่างๆที่มีหน้าที่กำกับดูแลการวิจัยและพัฒนายาใหม่