รายวิชานี้เป็นวิชาแรกในกลุ่มรายวิชาที่แนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นแพทย์

โดยขอบเขตของรายวิชาจะเน้นที่การรู้จักตนเองเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปสู่การรู้จักผู้อื่น

และพัฒนาทักษะที่ช่วยให้เป็นนักศึกษาแพทย์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น