กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ใน SELECx เป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมและสร้างความรู้จากการแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ เชิงลึกของสมาชิกกลุ่ม CoP ที่ต้องการเผยแพร่แบ่งปันให้เฉพาะกับบุคลากรคณะฯ ได้เกิดความเข้าใจ สามารถนำแนวปฏิบัติ/ ทักษะ/ วิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการทำงานหรือประยุกต์ใช้ได้

หลักสูตรสำหรับการเรียนรู้แนวทางการใช้แนวปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ และการวิเคราะห์บุคคล เพื่อเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง และการจัดการเมื่อเกิดความรุนแรงในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตร KM basic : การจัดการความรู้ขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการจัดการความรู้ กระบวนการ และเครื่องมือการจัดการความรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน